• مجموع پرداختی
  •   - حقوق پرسنل
  •   - سایر هزینه‌ها
  •   - یارانه نقدی
  • مجموع بودجه ۹۷
  •   - بودجه جاری
  •   - بودجه عمرانی
  •   - اعتبارات مالی
  • درصد پرداختی
بازه زمانی

درباره

از ابتدای سال ۱۳۹۷ پرداخت‌های مرتبط با هزینه‌های عمومی دولت از خزانه‌ کل کشور در قالب جداول عددی در وبسایت وزارت اقتصاد و دارایی در دسترس عموم قرار گرفته است. آنچه مشاهده می‎‎کنید تلاشی برای نمایش این داده‌ها و همچنین هزینه‌های پیش‌بینی شده در لایحۀ بودجه ۱۳۹۷ است. هدف اصلی دیداری‌سازی داده‌ها سردرآوردن از اعداد و مقایسه‌پذیر کردن آن‌هاست.

fps: